Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Dostawcze24 sp. z o.o. sp. k. obowiązujący od dnia 1 czerwca 2014 roku.

Spis treści
I. Słowniczek
II. Postanowienia Ogólne
III. Zawarcie Umowy
IV. Kierowca pojazdu
V. Zobowiązania Najemcy
VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę
VII. Odpowiedzialność Najemcy
VIII. Czas trwania wynajmu
IX. Cena najmu
X. Kaucja
XI. Zasady płatności
XII. Kary umowne
XIII. Wydanie i zwrot pojazdu
XIV. Rozliczenie końcowe
XV. Koszty Najemcy w czasie obowiązywania Umowy
XVI. Ubezpieczenie pojazdu i odpowiedzialność Najemcy z tego tytułu
XVII. Awarie i szkody w pojeździe
XVIII. Postanowienia końcowe

I. Słowniczek:
A. Cennik- obowiązujący u Wynajmującego Cennik Krótkoterminowego wynajmu pojazdów
B. Krótkoterminowy wynajem pojazdów- najem nie przekraczający okresu 2 lat;
C. Najemca- osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
D. Regulamin- niniejszy Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów „ Usługi transportowe Daniel Gromadzki’’
E. Umowa- Umowa Krótkoterminowego wynajmu pojazdów zawarta między Wynajmującym a Najemcą
F. Wynajmujący- Usługi transportowe Daniel Gromadzki ul. Rynek 34, 08-445 Osieck, NIP 532-177-78-64. REGON 141229905
II. Postanowienia Ogólne
A. Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego świadczenia usługi „Krótkoterminowy wynajem pojazdów” przez Wynajmującego.
B. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu krótkoterminowego, chyba, że konkretna Umowa stanowi inaczej.
C. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Umowy a postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo znajdują postanowienia Umowy.
D. Najemcą może być każdy klient, który spełni warunki określone w Regulaminie oraz podpisze Umowę.
III. Zawarcie Umowy
A. Zamówienie usługi wynajmu krótkoterminowego należy przesłać faxem, bądź mailem, przesłanie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, która jest podpisywana przed odebraniem pojazdu..
B. Najemca (lub osoba reprezentująca Najemcę, która ma podpisać Umowę i odebrać pojazd) jest zobowiązany do:
1. przedłożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa do podpisania Umowy i odbioru pojazdu (dotyczy zawarcia Umowy przez pełnomocnika);
2. okazania ważnego dowódu tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
3. okazania ważnego na terenie Polski, co najmniej od roku, prawa jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu;
4. przedłożenia kserokopii odpisu aktualnego Najemcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (dotyczy przedsiębiorców);
5. przedłożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa do podpisania Umowy i odbioru pojazdu (dotyczy zawarcia Umowy przez pełnomocnika);
6. w przypadku płatności przelewem - potwierdzenie wpłaty środków pieniężnych na konto Wynajmującego
IV. Kierowca pojazdu
A. Pojazdem mogą kierować tylko osoby upoważnione do tego przez Najemcę i zgłoszone Wynajmującemu.
B. Najemca zobowiązuje się powierzać kierowanie pojazdem tylko osobom – kierowcom, którzy:
1. mają ukończone 21 lat;
2. nie mają ukończonych 70 lat;
3. posiadają ważny dowód tożsamości – dowód osobisty lub paszport;
4. posiadają, co najmniej od roku, ważne na terenie Polski, prawo jazdy o kategorii odpowiedniej dla wynajmowanego pojazdu
V. Zobowiązania Najemcy
A. Najemca jest zobowiązany:
1. uniemożliwić osobom trzecim dostęp do dokumentów i kluczyków pojazdu;
2. zwrócić pojazd z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał (i przy zwrocie pojazdu przedstawić dokumenty potwierdzające ilość zakupionego na markowych stacjach paliwa proporcjonalnie do przejechanych kilometrów) albo opłacić koszt uzupełnienia brakującego paliwa do stanu z momentu wydania;
3. niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o awarii pojazdu lub powstałej szkodzie w pojeździe oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego;
4. należycie zabezpieczyć pojazd w przypadku awarii;
5. posiadać przy sobie dokumenty wymagane w trakcie kontroli ruchu drogowego: prawo jazdy, dowód tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu, egzemplarz umowy najmu, dokument potwierdzający ubezpieczenie pojazdu (OC);
6. zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą i każdorazowo zamykać na wszystkie zamontowane w nim zabezpieczenia;
7. włączać, uaktywniać lub uruchamiać zamontowane w pojeździe systemy zabezpieczeń elektroniczne lub mechaniczne;
8. wykonywać na własny kosztem bieżącą obsługę pojazdu poprzez sprawdzenie poziomu i w miarę potrzeby uzupełnienie oleju silnikowego oraz płynów eksploatacyjnych, sprawdzenie stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych;
9. złożyć pisemne oświadczenie z opisem okoliczności powstania awarii pojazdu i jeżeli Wynajmujący udzielił Najemcy zgody na naprawę, przedłożyć stosowne faktury VAT i zwrócić wymienione części;
10. zwrócić pojazd czysty i posprzątany;
11. ponieść koszty parkowania pojazdu;
12. ponieść koszty holowania , wszelkich opłat za korzystanie z dróg oraz mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
13. w przypadku zatrzymania lub konfiskaty pojazdu przez organy do tego uprawnione, za które nie ponosi odpowiedzialności Wynajmujący:
a) ponieść wszelkie koszty związane z odzyskaniem pojazdu;
b) do zapłaty równowartości pojazdu, w razie niemożności jego odzyskania.
VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę
A. Wynajmujący nie zezwala Najemcy:
1. dokonywać samodzielnie żadnych napraw i przeróbek w pojeździe;
2. zlecać naprawę bądź obsługę serwisową pojazdu bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego;
3. przewozić większą liczbę osób niż to określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
4. obciążać pojazd ładunkiem większym niż to przewidziano w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
5. montować na pojeździe bagażnik dachowy lub box;
6. wykorzystywać pojazd do nauki jazdy, udziału w zawodach sportowych i rajdach;
7. sprzedać, podnajmować lub odstępować pojazd innej osobie do używania;
8. pozostawiać w pojeździe rzeczy wartościowe;
9. palić tytoniu w pojeździe oraz dopuszczać do jego palenia przez pasażerów;
10. przemieszczać pojazd przez granicę RP bez pisemnej zgody Wynajmującego.
VII. Odpowiedzialność Najemcy
A. Najemca odpowiada za:
1. brakujące części i wyposażenie pojazdu lub
zamontowanie lub wymianę oznakowanych części pojazdu dokonane bez zgody Wynajmującego,- Najemca zostanie obciążony kwotą wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej danej części oraz jej montażu lub demontażu;
2. wynikłą z jego winy szkodę na skutek:
a) niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu;
b) nieprzestrzegania przepisów o ruchu drogowym;
c) utraty dokumentów związanych z pojazdem i jego ubezpieczeniem;
d) utraty kluczyków do pojazdu;
e) kontynuowanie jazdy w pojeździe z usterką, jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub stanu technicznego pojazdu;
3. wszelkie koszty wynikające z wszczęcia poszukiwania pojazdu.
4. wypożyczając pojazd o DMC powyżej 3,5 t w celu świadczenia usług transportowych Najemca jest zobowiązany wystąpić do odpowiedniego urzędu w celu dopisania pojazdu do swojej licencji na przewóz towarów. Powyższe nie dotyczy wykorzystywania pojazdu dla potrzeb własnych.
VIII. Czas trwania wynajmu
A. Minimalnym okresem wynajmu pojazdu wynosi 4 godziny.
B. Doba najmu trwa 24 godziny od momentu rozpoczęcia wynajmu. Data, godziny i minuty rozpoczęcia oraz zakończenia najmu określane są w umowie z Najemcą.
C. Zmiana terminu– zwrotu pojazdu
1. Najemca ma prawo, za zgodą Wynajmującego, przedłużyć okres najmu pojazdu.
2. Zamiar przedłużenia Umowy , musi być zgłoszony Wynajmującemu przed upływem umownego terminu zwrotu pojazdu, co najmniej
a) w dniu poprzedzającym ostatni dzień wynajmu zgodnie z Umową, z zastrzeżeniem, że
zgłoszenia można dokonać tylko w dni robocze, w godzinach pracy biura: od 8:00 do 17:00;
b) Dla potwierdzenia czasu wynajmu, są wystarczające, gdy przedłużenie okresu najmu:
(1) nie przekracza 24 godzin – zgłoszenie telefoniczne;
(2) powyżej 24 godzin: wymagane jest podpisanie aneksu do Umowy.
3. Przedłużenie czasu wynajmu bez zgody Wynajmującego stanowi podstawę do obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 200 PLN netto plus stawka dobowa .
4. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia wynajmu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu umownego terminu zwrotu, traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu, a fakt ten podlega zgłoszeniu organom ścigania.

IX. Cena najmu
A. Podstawą rozliczeń Stron jest obowiązujący u Wynajmującego w dacie zwarcia Umowy Cennik.
B. Cena najmu wskazana w Umowie ustalona jest na podstawie Cennika obowiązującego u Wynajmującego w dacie podpisania Umowy.
C. W przypadku przedłużenia Umowy, do okresu objętego przedłużeniem stosuje się stawki obowiązujące w dacie podpisania Aneksu do Umowy lub dokonania ustaleń telefonicznych.
D. Wniesiona przez Najemcę opłata za najem pojazdu nie ulega zmianie w przypadku zwrotu pojazdu przed określonym w Umowie terminem. Wynajmujący nie zwraca Najemcy pomiędzy umownym, a faktycznym czasem najmu.

X. Kaucja
A. Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję, jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów Wynajmującego spowodowanych przez Najemcę.
B. Wpłata kaucji zostaje dokonana przed rozpoczęciem najmu i wydaniem pojazdu Najemcy.
C. Kaucja podlega rozliczeniu i całkowitemu lub częściowemu zwrotowi Najemcy, po końcowym rozliczeniu wynajmu.
D. Wartość kaucji określona jest w obowiązującym w Wynajmującego w dacie zawarcia Umowy Cenniku.
E. Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego, gdy:
1. nastąpiła kradzież pojazdu;
2. nastąpiła szkoda całkowita, a wartość naprawy przekracza 50% wartości pojazdu;
3. nastąpiło przywłaszczenie pojazdu przez Najemcę, lub próba jego przywłaszczenia;
4. nie podstawiono pojazdu w określonym terminie do Stacji Kontroli Pojazdów, celem dokonania przeglądu rejestracyjnego, pomimo powiadomienia o tym Najemcy;
5. nie podstawiono pojazdu w określonym terminie do wyznaczonego serwisu, celem dokonania jego przeglądu technicznego w określonych czasie lub przebiegu km, pomimo powiadomienia o tym Najemcy
F. Najemca otrzymuje zwrot kaucji, po dokonaniu zwrotu pojazdu, ocenie jego stanu technicznego i końcowym rozliczeniu się z Wynajmującym.
G. Zwrot kaucji lub jej przepadek następuje w dniu zwrotu pojazdu, a w dniu roboczym następującym po dacie zwrotu pojazdu, po uprzednich oględzinach pojazdu, w przypadku zwrotu pojazdu:
1. w stanie uniemożliwiającym dokonanie jego oględzin, np. spowodowane znacznym zabrudzeniem pojazdu;
2. po zmierzchu lub warunkach atmosferycznych, bądź oświetleniowych uniemożliwiających dokonanie oględzin.
XI. Zasady płatności
A. Płatność za najem pojazdu jest dokonywana przez Najemcę gotówką lub przelewem:
1. jeżeli okres najmu wynosi do 1 miesiąca – jednorazowo po podpisaniu Umowy, przed wydaniem pojazdu;
2. jeżeli okres najmu jest dłuższy niż 1 miesiąc- w miesięcznych ratach, płatnych z dołu:
a) pierwsza rata, za pierwszy miesiąc najmu : po podpisaniu umowy najmu, przed wydaniem pojazdu;
b) kolejne raty: nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca najmu.
B. W przypadku przelewu, jako dokonanie płatności, rozumiane jest uznanie środków płatniczych na rachunku Wynajmującego.
C. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności, Wynajmujący naliczy Najemcy odsetki w wysokości ustawowej.

XII. Kary umowne
A. Przedłużenie umownego okresu najmu bez zgody Wynajmującego stanowi naruszenie postanowień Umowy.
B. Za przedłużenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego, Najemca uiści karę umowną:
1. Do 3h - W wysokosci 200 PLN netto plus stawka godzinowa w wysokości 50 PLN za 1h
2. Powyżej 3h - W wysokości 200 PLN netto plus stawka dobowa - za każdą rozpoczętą dobę powyżej uzgodnionego okresu najmu

C. Wynajmujący ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wartość kary umownej.
D. Zapłata kary nie zwalnia Najemcy od opłaty za każdy rozpoczęty kolejny dzień użytkowania pojazdu ponad ustalony w Umowie okres najmu.

XIII. Wydanie i zwrot pojazdu
A. Wydanie i zwrot pojazdu Najemcy może nastąpić wyłącznie z adres: ul. Górczewska 53, Warszawa, w innym miejscu tylko, jeżeli zostało to ustalone przez Strony w Umowie.
B. W momencie wydania pojazdu, Najemca otrzymuje od Wynajmującego dane kontaktowe dla sytuacji awaryjnych.
C. Opis pojazdu
1. Pojazd będący przedmiotem najmu, jest opisywany w Umowie oraz w protokole zdawczo - odbiorczym.
2. Wypełniony i podpisany przez obie Strony protokół stanowi Załącznik Nr 1. do Umowy.
3. Opisowi podlega:
a) stan techniczny i wyposażenie pojazdu;
b) przekazywane dokumenty związane z pojazdem;
c) klucze do pojazdu i zabezpieczeń.
XIV. Rozliczenie końcowe
A. Po zakończeniu najmu i zwrocie pojazdu, dokonywane jest rozliczenie końcowe z Najemcą.
B. Na podstawie rozliczenia końcowego, Najemca dokonuje ewentualnych dodatkowych płatności z tytułu:
1. przedłużenia okresu najmu na podstawie aneksu, dodatkowej umowy lub uzgodnień telefonicznych;
2. kar umownych za nieterminowy zwrot pojazdu;
3. obsługi serwisowej i kosztów paliwa niezbędnych do uzupełnienie poziomu paliwa w zbiorniku do stanu jaki był stwierdzony w momencie wydania pojazdu;
4. innych kosztów wynikających z ustaleń umownych i Regulaminu.
C. Wykaz standardowych dodatkowych opłat za zdarzenia związane z Umową jest zamieszczony w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
D. W załączniku Nr … do niniejszego Regulaminu określono ryczałtowe koszty, którymi będzie obciążony Najemca, w celu usunięcia standardowych usterek i braków w pojeździe stwierdzonych podczas zwrotu pojazdu.
XV. Koszty Najemcy w czasie obowiązywania Umowy
A. Koszty paliwa i płynów eksploatacyjnych, zużytych w trakcie okresu najmu, nie są wliczone w cenę najmu i stanowią koszt Najemcy.
B. W przypadkach spornych, podstawą wzajemnych rozliczeń jest pojemność zbiornika paliwa określona w dokumentacji technicznej pojazdu.
C. Za ewentualne braki paliwa, stwierdzone przez Wynajmującego w momencie odbioru pojazdu, Najemca uiszcza opłatę wg stawki określonej w Cenniku obowiązującym w dacie zwrotu pojazdu, obejmującą koszt paliwa i obsługi serwisowej związanej z jego uzupełnieniem.
D. Najemca jest zobowiązany pokryć koszty usunięcie uszkodzeń nie objętych polisą ubezpieczeniową, a powstałych w czasie obowiązywania Umowy, w szczególności:
1. opon;
2. felg stalowych
3. felg aluminiowych
4. kołpaków kół
5. tarczy kół;
6. wkładów lusterek zewnętrznych
7. układu wydechowego;
8. elementów zawieszenia pojazdu;
9. podłogi pojazdu;
10. wnętrza pojazdu i innych składników jego wyposażenia.

XVI. Ubezpieczenie pojazdu i odpowiedzialność Najemcy z tego tytułu
A. Wszystkie pojazdy przeznaczone do obsługi umów krótkoterminowego wynajmu są ubezpieczone w zakresie OC, AC, NW.
B. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez ubezpieczyciela.
C. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o każdej szkodzie oraz dostarczyć niezbędne do jej zgłoszenia dokumenty .
D. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości samochodów oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe w czasie obowiązywania Umowy z winy Najemcy w przypadku:
1. umyślnego uszkodzenia pojazdu lub wskutek rażącego niedbalstwa ;
2. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych, oraz bez ważnego prawa jazdy;
3. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 20 km/godz. Lub więcej, albo też w razie dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego.
4. wypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
5. kradzieży, w wyniku której zginęły kluczyki wraz z dokumentami pojazdu;
6. szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem, nie była osoba wymieniona w umowie najmu lub aneksie do umowy;
7. kradzieży pojazdu, w którym nie zostały włączone wszystkie urządzenia antykradzieżowe;
8. używania pojazdu bez zgody Wynajmującego;
9. udostępnienia, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, pojazdu osobom trzecim wbrew postanowieniom nie spełniającym warunków wiążących umownie Najemcę z Wynajmującym.
E. Najemca jest zobowiązany do pokrycia szkód w pojeździe Wynajmującego, powstałych w trakcie trwania umowy najmu, jeżeli z winy Najemcy dojdzie do konieczności pokrycia przez Wynajmującego udziału własnego(7000 PLN)), lub całkowite wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę.
F. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany:
1. bez zbędnej zwłoki, zgłosić taki fakt Wynajmującemu oraz w najbliższej placówce Policji
2. postępować zgodnie ze wskazaniami Wynajmującego i organów ścigania.
G. W przypadku powstania w trakcie wynajmu szkody komunikacyjnej, zakwalifikowanej przez zakład ubezpieczeniowy jako szkoda całkowita oraz w przypadku kradzieży całego pojazdu, nawet bez winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia udziału własnego w szkodzie w wysokości 7000 PLN.
H. Strony umowy dopuszczają ograniczenie udziału własnego Najemcy w kwocie 1000 zł. Po uiszczeniu z góry dodatkowej opłaty w kwocie 30 zł. za dobę.
I. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku winy Najemcy za spowodowanie szkody w aucie lub braku sprawcy szkody, oplata administracyjna za jedna szkodę wynosi maksymalnie 7000 i może być obniżona do 0
XVII. Awarie i szkody w pojeździe
A. W sytuacji awarii pojazdu lub szkód komunikacyjnych, Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wynajmującego..
B. W przypadku awarii pojazdu, Najemca jest zobowiązany do postępowania według wskazań Wynajmującego .
C. Wynajmujący zwraca Najemcy poniesione przez niego koszty usunięcia awarii pojazdu, jeżeli:
1. Wynajmujący zgodził się, by Najemca dokonał czynności i zaakceptował ich koszt;
2. wydatki będą udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego;
3. awaria powstała bez winy Najemcy.

XVIII. Postanowienia końcowe
A. Wynajmujący jest uprawniony do kontroli stanu pojazdu i warunków jego eksploatacji przez Najemcę, w każdym momencie obowiązywania Umowy.
B. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy, Wynajmujący, w każdym momencie obowiązywania Umowy, jest uprawniony do żądania od Najemcy dokumentów i kluczy do pojazdu. Najemca jest zobowiązany, na żądanie Wynajmującego wydać dokumenty i klucze do pojazdu. [Rozliczenie]
C. Przejęcie dokumentów i kluczy do pojazdu, uniemożliwiające Najemcy dalsze użytkowanie pojazdu w ramach Umowy, będzie potwierdzone odpowiednim dokumentem, podpisanym przez obie Strony.
D. W przypadku przedstawienia przez Najemcę fałszywych danych, Wynajmujący ma prawo do przekazania danych (osobowych, rejestrowych i fotografii) Najemcy, organom ścigania.